Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Onderstaande algemene voorwaarden mogen door leden van WebwinkelKeur gebruikt worden. Vergeet niet je eigen servicegegevens in te vullen onder artikel 2.

Weten of deze webwinkel een lidmaatschap heeft? > https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/

Klik op de volgende link en download direct ons modelformulier. Deze kun je vervolgens op een aparte pagina aanbieden.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenking: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een relatie op afstand heeft met de gebruiker;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Transactie: een overeenkomst op afstand met toegang tot een reeks producten en/of diensten, waarbij de leverings- en/of naamsverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Kortetermijngebruik: elk middel dat de consument of andere persoon gebruikt om informatie te verstrekken die aan hem persoonlijk is gericht, op een manier die de tijdige bekendmaking en nauwkeurige reproductie van de verstrekte informatie vergemakkelijkt.

 6. Herroepingsrecht
  : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulering: de modelformulering voor herroeping die de consument kan inroepen als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Anders: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een op afstand gebaseerde communicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van een of meer op afstand gebaseerde communicatietechnologieën in het kader van een door de gebruiker georganiseerd op afstand gebaseerd communicatiesysteem;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Dierlijke vormen;
eikenstraat 54
5104CD dongen

Telefoonnummer: 0615071840
E-mailadres: info@tierformen.eu
KvK-nummer: 82653992
BTW-identificatienummer:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door de klant en op elke bestelling geplaatst tussen de klant en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als deze heroverweging niet mogelijk is, moet ervoor worden gezorgd dat de algemene eisen door de gebruiker worden nageleefd en dat deze zo snel mogelijk door de consument worden betaald.
 3. Indien de verkoop op afstand elektronisch plaatsvindt, kan de informatie over deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument worden toegezonden op zodanige wijze dat deze tijdig op een aparte website aan de consument kan worden gepresenteerd. Indien dit heroverwegen niet mogelijk is, zal voordat de koop op afstand wordt ontbonden, worden aangegeven aan welke algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden voldaan en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. In het geval dat er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, geldt de tweede en laatste voorwaarde van de overeenkomst als de algemene inkoopvoorwaarden en kan de consument zich in het geval van verschillende algemene voorwaarden altijd beroepen op de voor hem meest gunstige inkoopvoorwaarden.
 5. Als een of meer van de items in deze algemene voorwaarden op enig moment ongeldig zijn of worden, dan blijven de bovengenoemde voorwaarden van kracht en worden de betreffende voorwaarden vervangen door een passende voorwaarde.
 6. Situaties die niet in deze algemene regels worden geregeld, moeten worden gemeld ‘volgens de regels’ van deze algemene regels.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Als een bestelling een bepaalde betalingstermijn heeft of onder de contractvoorwaarden valt, wordt dit duidelijk vermeld in de bestelling.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle informatie, specificaties en goederen in de aanbieding zijn indicatief en kunnen niet worden beschouwd als een garantie tegen schade of aansprakelijkheid.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exakt overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich onderworpen heeft en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument de goederen langs elektronische weg heeft gekocht, zorgt de leverancier ervoor dat de goederen langs elektronische weg worden geleverd. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Wanneer de elektronische overdracht is voltooid, neemt de operator passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te garanderen en een veilige webomgeving te bieden. Als de consument elektronisch kan betalen, moet de gebruiker voldoen aan de juiste beveiligingsregels.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, evenals van al die feiten en factoren van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de klant op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de bestelling niet te accepteren, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere eisen te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst an de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige deksel slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij mag het product alleen uitpakken of gebruiken in de mate waarin het nodig is om het product te inspecteren of te hanteren. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de klant kenbaar te maken. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retur te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de cliënt na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 genoemde termijnen niet herkenbaar is, wordt hij/zij geacht gebruik te hebben gemaakt van zijn/haar omgangs- of verblijfsrecht. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden de hoogste herroepingskosten van zijn rekening afgeschreven.
 2. Indien de consument statiegeld heeft betaald, zal de klant dit statiegeld zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van komplette terugzending overlegd kan worden. De terugbetaling vindt plaats via het tweede door de consument gebruikte betaalmiddel, mits de consument niet expliciet gemachtigd is om een ander betaalmiddel te gebruiken.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel bedekt of veranderd kunnen worden;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Overeenkomstig de voorgaande alinea mag de exploitant producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarvoor de exploitant geen investering heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. In het geval van een ongeluk wordt de gebruiker geadviseerd dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Op alle producten is de wettelijke garantie van toepassing. De duur van de wettelijke garantie kan verschillen op basis van de aard van het product.
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten moeten binnen 2 maanden na ontvangst schriftelijk aan de klant worden gemeld.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten abnormaal zijn behandeld, zijn geblokkeerd of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de leverancier en/of de verpakking;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekende leveringstermijn binnen 30 dagen uitvoeren indien de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Als de betalingsovereenkomst wordt geannuleerd of als een bestelling niet kan worden geplaatst binnen 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een contractuele schadevergoeding.
 4. Alle hendels zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan de vermelde voorwaarden. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op contractuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Als levering van een besteld product niet mogelijk is, moet de klant geïnspireerd worden om een vervangend artikel te bestellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekmaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. Consumenten kunnen kiezen voor een toeslag die wordt toegepast voor onbepaalde tijd en die gericht is op de gereguleerde verwijdering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten op elk moment, rekening houdend met deze toeslagregels en een toeslag van ten minste één maand.
 2. De consument kan een bestelling die is geplaatst voor een beperkte periode en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de beperkte periode annuleren, met inachtneming van daartoe overeengekomen annuleringsregels en een annuleringstermijn van ten minste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde in werking te zijn en niet te worden verhinderd om in werking te zijn op een geschikt tijdstip of in een geschikte periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overcommunicatie die voor een beperkte tijd wordt geregeld en die gericht is op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet worden uitgesteld of geannuleerd voor een beperkte tijd.
 2. In overeenstemming met het vorige lid kan een overkapping die is aangegaan voor bepaalde tijd en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften worden verlengd voor bepaalde tijd met een maximum van drie maanden, aangezien de consument aan het einde van de verlenging kan kiezen voor deze verlenging met tien maanden.
 3. Een overkreditering die is aangegaan voor bepaalde tijd en die strekt tot de gereglementeerde verwijdering van producten of diensten, kan slechts voor onbepaalde tijd worden verlengd doordat de consument te allen tijde kan kiezen voor een betaling van tien per maand en een betaling van tien per drie maanden in het geval dat de overkreditering is gericht op de gereguleerde, maar minder dan eenmaal per maand, bezorging van dag-, week- en nieuwsbladen en tijdschriften.
 4. Een overmededeling met een gespecificeerde deadline voor de regelmatige opzegging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (abonnement of abonnement op het tijdschrift) wordt niet vooraf gedaan en wordt automatisch stopgezet aan het einde van het abonnement of de abonnementsperiode.

Duur

 1. Als een te hoge toeslag een duur heeft van meer dan een jaar, mag de consument na een jaar de te hoge toeslag op elk moment overschrijden met een te hoge toeslag van maximaal een maand, rekening houdend met de redelijkheid en goedkoopheid van het overschrijden voor het einde van de overschrijdingsperiode.

Artikel 13 – Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, dient de schuld van de consument te worden voldaan binnen 7 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een niet tijdige opzegging van een dienst gaat deze termijn in zodra de consument de opzegging heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Alle klachten die de klant ontvangt, worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de klant binnen 14 dagen een reactie met een verslag van de ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de claim niet kan worden opgelost in een onderling overleg, wordt een schild gecreëerd dat geschikt is voor de schildregeling.
 5. Bij klachten moet een consument zich eerst tot de andere partij wenden. Als de webwinkel is verkocht bij WebwinkelKeur en voor klachten die niet in het onderling overleg kunnen worden opgelost, moet de consument contact opnemen met WebwinkelKeur(www.webwinkelkeur.nl), die deze kosteloos zal vergoeden. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Indien hij nog geen ontbinding heeft, heeft de consument het recht zijn vordering te laten behandelen door de door WebwinkelKeur geregelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel de klant als de consument zijn aan deze bindende uitspraak gebonden. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Het is ook mogelijk om klachten te melden via het Europese ODR-platform(http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Als de klant een claim indient, moet de klant de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. In het geval van een overlap tussen de leverancier en de consument waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse toegangsrecht uitgesloten. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

De bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn niet bindend voor de consument en worden op zodanige wijze schriftelijk vastgelegd dat zij op een redelijke wijze in een afzonderlijk document aan de consument kunnen worden voorgelegd.

Selecteer een Afleverpunt

🎉 Große Neuigkeiten: Wir ziehen nach Deutschland! Räumungsverkauf bis zu unserem Urlaub! 🎉

Hallo zusammen,

wir haben spannende Neuigkeiten! 🌍 Sowohl privat als auch geschäftlich ziehen wir nach Deutschland um. Zur Feier dieses Umzugs und zur Vorbereitung veranstalten wir einen großen Räumungsverkauf unseres gesamten aktuellen Bestands. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit für fantastische Angebote, bevor alles vergriffen ist! 🛍️✨

🔥 Räumungsverkaufsaktion 🔥

Fragen Sie jetzt per E-Mail nach unserer aktuellen Verfügbarkeit und sichern Sie sich schnell Ihre Wunschprodukte. Bitte beachten Sie, dass unser Betrieb vom 17. Juli bis zum 4. August geschlossen ist. Ab dann sind wir von unserer neuen Adresse in Deutschland aus wieder für Sie da!

Für weitere Informationen oder um eine Bestellung aufzugeben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an info@tierformen.eu  oder rufen Sie uns unter 0031 (6)52015301 an. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

Vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung. Wir freuen uns darauf, Sie bald zu sehen, bevor wir dieses neue Kapitel beginnen! 🚀

Herzliche Grüße,

Bob und Mieke