Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Onderstaande algemene voorwaarden mogen door leden van WebwinkelKeur gebruikt worden. Please do not forget to fill in your own service information under article 2.

Weten of deze webwinkel een lidmaatschap heeft? > https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/

Klik op de volgende link en download direct ons modelformulier. Deze kun je vervolgens op een aparte pagina aanbieden.

Inhoudsopgave

Article 1 – Definities
Article 2 – Identiteit van de ondernemer
Article 3 – Toepasselijkheid
Article 4 – Het aanbod
Article 5 – De overeenkomst
Article 6 – Herroepingsrecht
Article 7 – Costs in geval van herroeping
Article 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Article 9 – De prijs
Article 10 – Conformity and warranty
Article 11 – Levering en uitvoering
Article 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Article 13 – Betaling
Article 14 – Klachtenregeling
Article 15 – Geschillen
Article 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Article 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consumer: the natural person who does not act in the management of the company or business and who has a distance relationship with the consumer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Transaction: a distance selling transaction with respect to a range of products and / or services, where the delivery and / or name obligation is spread over time;
 5. Short term use: any means that the consumer or other person uses to obtain information that is personally identifiable to them, in a manner that facilitates the timely disclosure and accurate reproduction of the information provided.

 6. Right of withdrawal
  : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping de ondernemer ter beschikking stelt die een consumer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Other: the natural or legal person who offers products and/or services to consumers at a distance;
 9. Overeenkomst op afstand: A distance-based communication where use is made of one or more distance-based communication technologies within the framework of a distance-based communication system organized by the user;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Article 2 – Identiteit van de ondernemer

Animal shapes;
eikenstraat 54
5104CD dongen

Telephone number: 0615071840
E-mailadres: info@tierformen.eu
KvK number: 82653992
BTW-identificatienummer:

Article 3 – Toepasselijkheid

 1. These general provisions are applicable to all orders placed by the customer and to all orders placed between the customer and the consumer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. If this redeliberation is not possible, it must be ensured that the general conditions are observed by the user and that they are paid for by the consumer as quickly as possible.
 3. If the distance selling is done electronically, the information on these general terms and conditions may be sent to the consumer by electronic means in such a way that it can be presented to the consumer in a timely manner on a separate website. If this redeliberation is not possible, it will be indicated where the general requirements can be met electronically and that they can be met free of charge at the consumer’s request electronically or in other ways.
 4. In the event that, in addition to these general terms and conditions, there are other specific product or service terms and conditions of purchase, the second and final term of the contract shall be deemed to be the general terms and conditions of purchase and the consumer may, in the event of different general terms and conditions, always refer to the terms and conditions of purchase that are most favorable to him.
 5. If one or more of the items in these general terms and conditions are or become invalid at any time, then the above-mentioned terms and conditions shall remain in force and the relevant terms and conditions shall be replaced by a term and condition that is as appropriate.
 6. Situations that are not regulated in these general rules are to be reported ‘according to the rules’ of these general rules.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Article 4 – Het aanbod

 1. If an order has a fixed payment deadline or is made in advance, this will be clearly stated in the order.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. All afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exakt overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Each offer shall contain such information that it is clear to the consumer what the rights and obligations are that are attached to the application of the offer. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Article 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. If the consumer has purchased the goods by electronic means, the supplier shall ensure that the goods are delivered by electronic means. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. When the electronic transmission is completed, the operator takes appropriate technical and organizational measures to ensure the electronic transmission of data and provides a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the user must comply with the appropriate security rules.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverpflichichtingen voldoen kan, evenals van al die feiten en factoren van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. If the customer, on the basis of this investigation, has good grounds for not accepting the order, he is entitled to refuse an order or application or to attach special requirements to the delivery.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst an de consument de volgende informatie, schriftelijk o op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Article 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. He should only unpack or use the product in the packaging when it is necessary to inspect or handle the product. If hij hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. If the consumer wishes to make use of his right of withdrawal, he is obliged to make this known to the consumer within 14 days of receipt of the product. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retur te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. If the client after the expiry of the terms mentioned in paragraphs 2 and 3 is not recognizable, he/she will make use of his/her right of access or right of residence. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zal zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Article 7 – Costs in geval van herroeping

 1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, the highest costs of withdrawal will be for his account.
 2. If the consumer has paid a deposit, the supplier shall refund the deposit as soon as possible, but no later than 14 days after receipt. Herebij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van komplette terugzending overlegd kan worden. The refund shall be made via the second payment method used by the consumer, unless the consumer has expressly opted for a different payment method.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichten informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Article 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • which door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • which can quickly be covered or changed;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Article 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventuellueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. All prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Article 10 – Conformity and warranty

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. In the event of an accident, the user is advised that the product is suitable for other than normal use.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Op alle producten is de wettelijke garantie van toepassing. De duur van de wettelijke garantie kan verschillen op basis van de aard van het product.
 4. Any defects or incorrectly delivered products shall be reported to the customer in writing within 2 months of receipt.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • the delivered products are treated in accordance with abnormal conditions, are blocked or otherwise treated with due care or are in conflict with the instructions of the supplier and/or the packaging;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Article 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. With due regard to the information provided in section 4 of this article, the company shall deliver accepted orders with known delivery within 30 days if the consumer agreement is concluded with a longer delivery period. If the payment contract is terminated, or if an order cannot be placed within 30 days after the order has been placed, the consumer will be informed accordingly. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een contractuele schadevergoeding.
 4. All levertermijnen zijn indicatief. The consumer has no rights to any terms mentioned. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op contractuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. If delivery of an ordered product is not possible, the customer must be inspired to order a replacement item. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument or een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekmaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Article 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. The consumer may accept an overcharge that is applied for an indefinite period of time and that aims at the regular delivery of products (electricity included) or services, at all times, taking into account these overcharge rules and an overcharge of at least one month.
 2. The consumer may cancel an order which is placed for a limited period of time and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time towards the end of the limited period, taking into account such cancellation rules and a cancellation period of at least one month.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • to be operated at all times and not be prevented from being operated at an appropriate time or in an appropriate period;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. An over-commitment that is made for a limited period of time and that aims at the regular delivery of products (electricity included) or services may not be extended or replaced for a limited period of time.
 2. In accordance with the previous paragraph, an overexposure which has been applied for a limited period of time and which is aimed at the regular removal of daily and weekly newspapers and magazines may be extended for a limited period of time of a maximum of three months, as the consumer may opt for this extension at the end of the extension with an extension of ten months.
 3. An over-commitment that is made for a limited time and that aims at the regular delivery of products or services, may only be extended for an indefinite period of time as the consumer may choose at any time to pay with an excess of ten times per month and an excess of ten times per three months in the event that the excess is aimed at the regulated, but less than once per month, sale of daily, weekly and weekly newspapers and magazines.
 4. An over-commitment with a specified deadline to the regulated subscription period for daily, new and weekly newspapers and magazines (subscription or subscription) will not be made in advance and will cease automatically at the end of the subscription or subscription period.

Duur

 1. If an overcharge has a duration of more than one year, the consumer may, after one year, overcharge the overcharge at any time with an overcharge of up to one month, taking into account the redelicacy and cheapness of overcharging before the end of the overcharge period.

Article 13 – Betaling

 1. If nothing else is agreed, the debt owed by the consumer shall be paid within 7 working days of the date of receipt of the notice referred to in Article 6(1). In the event of an overdue notice of termination of a service, this term shall apply as soon as the consumer has received the notice of termination.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Article 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Any complaints received by the customer will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a longer processing time, the customer will receive a response within 14 days with a report of the reception and an indication of when the consumer can expect a more detailed answer.
 4. If the claim cannot be resolved in an onderling overleg, a shield that is suitable for the shield rule applies.
 5. In the case of complaints, a consumer must first turn to the other party. If the webwinkel is not available at WebwinkelKeur and for complaints that cannot be solved in an onderling overleg, the consumer must contact WebwinkelKeur(www.webwinkelkeur.nl), which will pay for them free of charge. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. If he still does not have a complaint, the consumer has the right to have his complaint dealt with by the onafhankelijke geschillencommissie arranged by WebwinkelKeur, the statement of this is binding and both the customer and the consumer are bound by this binding statement. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. It is also possible to report complaints via the European ODR platform(http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. If a claim is made by the customer, the customer must replace or repair the delivered products free of charge.

Article 15 – Geschillen

 1. In the event of an overlap between the supplier and the consumer where these general terms and conditions apply, the Dutch right of access is excluded. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Article 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

The provisions of these general terms and conditions of sale shall not be binding on the consumer and shall be set out in writing in such a way that they can be presented to the consumer in a reasonable manner in a separate document.

Select a Pickup Point

🎉 Große Neuigkeiten: Wir ziehen nach Deutschland! Räumungsverkauf bis zu unserem Urlaub! 🎉

Hallo zusammen,

wir haben spannende Neuigkeiten! 🌍 Sowohl privat als auch geschäftlich ziehen wir nach Deutschland um. Zur Feier dieses Umzugs und zur Vorbereitung veranstalten wir einen großen Räumungsverkauf unseres gesamten aktuellen Bestands. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit für fantastische Angebote, bevor alles vergriffen ist! 🛍️✨

🔥 Räumungsverkaufsaktion 🔥

Fragen Sie jetzt per E-Mail nach unserer aktuellen Verfügbarkeit und sichern Sie sich schnell Ihre Wunschprodukte. Bitte beachten Sie, dass unser Betrieb vom 17. Juli bis zum 4. August geschlossen ist. Ab dann sind wir von unserer neuen Adresse in Deutschland aus wieder für Sie da!

Für weitere Informationen oder um eine Bestellung aufzugeben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an info@tierformen.eu  oder rufen Sie uns unter 0031 (6)52015301 an. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

Vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung. Wir freuen uns darauf, Sie bald zu sehen, bevor wir dieses neue Kapitel beginnen! 🚀

Herzliche Grüße,

Bob und Mieke